Ornate French Round Frame
Efex™

Ornate French Round Frame

8.2″ Ornate French Round Frame